1 minute read

Tôi hỏi những học sinh của mình ứng dụng và trang web nào để học tiếng Anh. Câu trả lời của họ rất tuyệt. Nhưng có một cơ hội. Bạn phải biến việc sử dụng chúng thành một thói quen. Bạn cần một kế hoạch. Đây là một kế hoạch ví dụ của một sinh viên.

I asked my students which apps and websites they like for learning English. Their answers are great. But there’s a catch. You have to make using them a habit. You need a plan. Here’s an example plan from a student.

Mỗi tối thứ Tư lúc 7 giờ, tôi sẽ sử dụng LyricsTraining. Tôi sẽ nghe và hoàn thành 10 bài hát.

Every Wednesday night at 7, I will use LyricsTraining. I will listen to and complete 10 songs.

Kế hoạch của bạn có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn. Bạn phải bám vào nó. Nó sẽ rất vui và thú vị. Nếu kế hoạch của bạn trở nên nhàm chán, hãy thay đổi nó. Chọn các ứng dụng và trang web bạn thích và bạn sẽ sử dụng hàng tuần (hoặc hàng ngày).

Your plan can be anything you want. You have to stick to it. It should be fun and enjoyable. If your plan becomes boring, change it. Choose the apps and websites you like and you will use weekly (or daily).

Bạn thích ứng dụng hoặc trang web nào để học tiếng Anh? Liên hệ với tôi và cho tôi biết.

Which apps or websites do you like for learning English? Contact me and tell me.

 1. LyricsTraining
 2. Mochi Mochi
 3. VOA
 4. 4English
 5. EngVid
 6. English Practice
 7. ELSA Speak
 8. Cake
 9. Future Lang
 10. Eng Breaking
 11. Duolingo
 12. Tandem
 13. Speaky
 14. Grammarly
 15. Storyline
 16. Khan Academy
 17. Notion
 18. IXL
 19. Goga
 20. WebToons
 21. Discord
 22. Quizlet
 23. Learn English with Bucha
 24. Raz-Kids
 25. YouGlish

Updated: