8 minute read

Reading for enjoyment has many benefits. It’s a healthy habit that kids should start early in life. I wrote this post for parents and kids. It has reasons why kids should read, how parents can get their kids interested in reading and where to read books online for free.

Đọc để thưởng thức có rất nhiều lợi ích. Đó là một thói quen lành mạnh mà trẻ em nên bắt đầu ngay từ nhỏ. Tôi đã viết bài đăng này cho các bậc cha mẹ và trẻ em. Nó có những lý do tại sao trẻ em nên đọc, làm thế nào cha mẹ có thể làm cho con họ thích đọc sách và các địa chỉ để đọc sách trực tuyến miễn phí.

Reasons why kids should start a reading habit at a young age / Những lý do tại sao Trẻ em nên bắt đầu thói quen đọc sách khi còn nhỏ

 • Increases vocabulary and develops language skills (for both English or Vietnamese)
 • Leads to higher test scores in literature and all subjects in school
 • Develops a child’s imagination and creativity
 • Teaches important life skills such as sharing, kindness and diversity
 • Develops empathy (they begin to understand and relate to emotions)
 • Books on a variety of topics encourages a thirst for knowledge
 • Increases brain activity and concentration (will perform better in school by being able to sit still longer)
 • Reading books offline reduces screen time
 • More reasons here

 • Tăng vốn từ vựng và phát triển kỹ năng ngôn ngữ (cho cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt)
 • Dẫn đến điểm thi môn văn và tất cả các môn ở trường cao hơn
 • Phát triển trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ
 • Dạy các kỹ năng sống quan trọng như chia sẻ, tử tế và đa dạng
 • Phát triển sự đồng cảm (chúng bắt đầu hiểu và liên quan đến cảm xúc)
 • Sách về nhiều chủ đề khuyến khích khát khao kiến thức
 • Tăng khả năng tập trung và hoạt động của não concentration (sẽ hoạt động tốt hơn ở trường bằng cách có thể ngồi yên lâu hơn)
 • Đọc sách ngoại tuyến giúp giảm thời gian sử dụng thiết bị
 • Và các lý do khác nữa ở đây here

Harvard University believes reading is very important. They made Animal Antics, Photo Play and Small Wonders. They’re apps that promote pre-literacy skills through dialogue and playful interaction. Learn more at Harvard University’s website, Reach Every Reader.

Đại học Harvard tin rằng việc đọc là rất quan trọng. Họ thực hiện Trò hề Động vật, Trò chơi Ảnh và Kỳ quan Nhỏ. Đó là những ứng dụng apps thúc đẩy kỹ năng đọc viết trước khi biết chữ thông qua đối thoại và tương tác vui tươi. Tìm hiểu thêm tại trang web của Đại học Harvard, Tiếp cận mọi người đọc Reach Every Reader.

How parents can get their kids interested in reading / Làm thế nào để cha mẹ có thể khiến con họ thích đọc sách

 • Read bedtime stories (in Vietnamese or English) nightly to foster imagination and so they can understand more about daily life (let them turn the pages and follow along with the words)
 • Show them where and how they can read books online and offline (and online comic books)
 • Expose your kids to books when they’re young
 • Go to the reading cafe for kids and adults in Vinh (Google Map)
 • Take them to a library and borrow some books
 • Go to a book store and give books as presents
 • If your kids don’t like reading, try some of these reading games

 • Đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) hàng đêm để nuôi dưỡng trí tưởng tượng và để trẻ có thể hiểu thêm về cuộc sống hàng ngày (để trẻ lật trang và làm theo các từ)
 • Chỉ cho họ địa điểm và cách họ có thể đọc sách trực tuyến và ngoại tuyến (và truyện tranh trực tuyến)
 • Cho con bạn xem sách khi chúng còn nhỏ
 • Đến quán cà phê đọc sách reading cafe cho trẻ em và người lớn ở Vinh (Google Map)
 • Đưa họ đến thư viện và mượn một số sách
 • Đến cửa hàng sách và tặng sách làm quà
 • Nếu con bạn không thích đọc sách, hãy thử một số trò chơi đọc sách này some of these reading games

You know your kids like reading when they ask you to read to them or ask you to buy books. 😁

Bạn biết con bạn thích đọc sách khi chúng yêu cầu bạn đọc cho chúng nghe hoặc yêu cầu bạn mua sách. 😁

Where to read books online / Đọc sách trực tuyến ở đâu

You should enjoy what you are reading. Don’t read boring books. Read books that are exciting and interesting for you. Reading comic books helps you understand the story because they have pictures. You should always be reading a book. When you’re finished with a book, don’t wait too long to start a new one.

Bạn nên tận hưởng những gì bạn đang đọc. Đừng đọc những cuốn sách nhàm chán. Đọc những cuốn sách thú vị và hấp dẫn đối với bạn. Đọc truyện tranh giúp bạn hiểu câu chuyện vì chúng có hình ảnh. Bạn nên luôn luôn đọc một cuốn sách. Khi bạn đọc xong một cuốn sách, đừng đợi quá lâu để bắt đầu một cuốn sách mới.

 • Storyline – Famous actors read books. They’re entertaining and funny. Turn on English subtitles.
 • Room to Read – Read alouds, videos and many books.
 • Oxford Owl – They have a very large eLibrary.
 • Get free online books in English (and other languages) here.
 • Teach Your Monster To Read – Computer version is free, app version isn’t free.
 • Epic (free and paid version available) – More than 40,000 high quality books for kids 12 and under.
 • Vooks (free trial available) – The books have been turned into videos with speaking and music.

 • Storyline – Diễn viên nổi tiếng đọc sách. Chúng thú vị và hài hước. Bật phụ đề tiếng Anh.
 • Room to Read – Đọc trên mây, video và nhiều sách.
 • Oxford Owl – Họ có một thư viện điện tử rất lớn.
 • Nhận sách trực tuyến miễn phí bằng tiếng Anh (và các ngôn ngữ khác) tại đây here.
 • Teach Your Monster To Read – Phiên bản máy tính miễn phí, phiên bản ứng dụng không miễn phí.
 • Epic (có sẵn phiên bản miễn phí và trả phí) – Hơn 40.000 cuốn sách chất lượng cao dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.
 • Vooks (có bản dùng thử miễn phí) – Sách đã được chuyển thành video với giọng nói và âm nhạc.

If you don’t want to go to sleep because you can’t stop reading, then you have found the right book. Nếu bạn không muốn đi ngủ vì bạn không thể ngừng đọc, thì bạn đã tìm thấy cuốn sách phù hợp.

More reading resources / Tài nguyên đọc thêm

Final thoughts from a friend / Những suy nghĩ cuối cùng từ một người bạn

My Vietnamese friend is an avid reader now. Reading came naturally to her because when she was a kid she saw her mom reading a lot. She’d like to share her thoughts about reading.

Người bạn Việt Nam của tôi là một người ham đọc sách. Đọc sách đến với cô một cách tự nhiên vì khi còn nhỏ cô đã thấy mẹ mình đọc rất nhiều. Cô ấy muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về việc đọc sách.

 • Parents must read too! (if they don’t read often and don’t know what’s good to read, they might buy low quality books for their kids)
 • Parents are the best examples for kids to imitate (if kids don’t see them reading or talking about books, it will be harder for them to adopt reading as a natural habit)
 • Reading teaches kids patience, critical thinking and to think twice before speaking
 • Reading is great because it’s a hobby kids can enjoy doing independently

 • Cha mẹ cũng phải đọc! (nếu họ không đọc thường xuyên và không biết đọc gì hay, họ có thể mua sách chất lượng thấp cho con mình)
 • Cha mẹ là những tấm gương tốt nhất để trẻ bắt chước (nếu trẻ không thấy họ đọc hoặc nói về sách, chúng sẽ khó chấp nhận việc đọc sách như một thói quen tự nhiên)
 • Đọc sách dạy trẻ tính kiên nhẫn, tư duy phản biện và suy nghĩ kỹ trước khi nói
 • Đọc sách rất tuyệt vì đó là một sở thích mà trẻ em có thể thích làm việc độc lập

Reading iconic books at an early age can prepare kids with the necessary cultural background for future studies. Some examples are:

Đọc những cuốn sách mang tính biểu tượng khi còn nhỏ có thể chuẩn bị cho trẻ nền tảng văn hóa cần thiết cho việc học tập sau này. Một số ví dụ:

 • Fairy tales by Hans Christian Andersen
 • Fairy tales by the Grimm brothers (Jacob and Wilhelm Grimm)
 • Greek mythology
 • The Indian Mahabharata
 • Chinese novels
 • Arabian Nights

 • Truyện cổ tích của Hans Christian Andersen
 • Truyện cổ tích của anh em nhà Grimm (Jacob và Wilhelm Grimm)
 • Thần thoại Hy Lạp
 • Mahabharata Ấn Độ
 • Tiểu thuyết Trung quốc
 • Đêm Ả Rập

It’s important that parents get the kids to read the original book because illustrated summaries such as children’s picture books can be shallow and incorrect.

Điều quan trọng là cha mẹ phải cho trẻ đọc cuốn sách gốc bởi vì các bản tóm tắt minh họa như sách tranh dành cho trẻ em có thể nông cạn và không chính xác.

Updated: